Skip Navigation LinksΚεντρική Σελίδα > Αναζήτηση > Αποτελέσμα Αναζήτησης

Greece - Business Development, Innovation and SMEs

Ημ. Δημοσίευσης: 21-12-2018

Greece - Business Development, Innovation and SMEs

 

  Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα και αποτελεί μέρος των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) για την περίοδο 2014-2021.

 Οι επιχορηγήσεις του EEA και της Νορβηγίας συμβάλλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και των δικαιούχων κρατών.

 Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις (3) θεματικούς άξονες:

  •  Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation)
  • Γαλάζια Ανάπτυξη  (Blue Growth)
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs)

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ, εκ του οποίου, ποσοστό 75% θα διατεθεί στις ΜΜΕ ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα σχέδια που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνεργασίες.

 Ο ως άνω προϋπολογισμός του Προγράμματος θα χρηματοδοτήσει  επιχειρηματικά σχέδια ανά θεματικό άξονα, ως εξής:

  •  Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
  • Γαλάζια Ανάπτυξη  (Blue Growth) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs) : Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια έως το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

Διαχειριστής του προγράμματος είναι το Innovation Norway, ενώ εθνικός εταίρος στο πρόγραμμα έχει ορισθεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο θα παράσχει εγγυήσεις σε όσα επενδυτικά σχέδια υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

H σημασία του προγράμματος για την Ελλάδα

 

Η καινοτομία είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για δράση. Η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις Μικρές και Μεσαίες – μεγέθους Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη χώρα μας, έτσι ώστε να αντιστραφεί το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και η χαμηλή παραγωγική ικανότητα σε  δραστηριότητες καινοτομίας ή τεχνολογικές βελτιώσεις.

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που θα φέρουν περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

 

Τι μπορεί να κερδίσει μια επιχείρηση από αυτό το Πρόγραμμα;


Χρηματοδοτική στήριξη (επιχορήγηση) για επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να καλύψουν μια ανάγκη χρηματοδότησης όπως την σχεδιασμένη ανάπτυξη της επιχείρησης, την υλοποίηση καινοτομιών και την εμπορική επέκταση της επιχείρησης. Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και θα συμβάλουν σε θετικά κοινωνικά αποτελέσματα (κυρίως δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και οικοδόμηση ικανοτήτων).

 

Πόσα χρήματα μπορεί να ζητήσει μια ελληνική επιχείρηση;

Κατά γενικό κανόνα, μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει ως επιχορήγηση περίπου το 50% του συνολικού εγκεκριμένου κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου. Το μέγεθος, ο τύπος του έργου και η γεωγραφική θέση της κάθε επιχείρησης ποικίλλουν. Επομένως, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζονται κατά περίπτωση. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 200.000 ευρώ και μέγιστο ποσό 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση και για μικρότερες επιχορηγήσεις, με ελάχιστο ποσό 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό 200.000 ευρώ ανά σχέδιο. Σημειώστε ότι μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε ανοιχτή πρόσκληση.

Οικονομική συνεισφορά των επιχειρήσεων στο έργο τους


Το Πρόγραμμα προσφέρει ποσά επιχορηγήσεων και ποσοστά επιχορηγήσεων σύμφωνα με τον ΓΑΚ και οι αιτούντες (ελληνικές επιχειρήσεις) πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρως χρηματοδότηση του σχεδίου υπό μορφή κεφαλαίου (ίδια εσωτερικά κεφάλαια / μετοχικό κεφάλαιο ή τραπεζικό δάνειο). Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηριωμένου κόστους προσωπικού, αλλά η συνεισφορά σε είδος δεν γίνεται δεκτή ως συγχρηματοδότηση.

Εγγυοδοσία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece». Χρειάζεστε εγγύηση για τραπεζικό δάνειο;
 

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος «Business Innovation Greece», δύνανται να υποστηριχθούν με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη λήψη δανείου, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση  των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας

 

 

Χρηματοδότηση ταξιδιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών

 Έναν από τους ειδικότερους στόχους του Προγράμματος, αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη μακροχρόνιων βιώσιμων επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών (ΕΟΧ–Ελλάδα) στη βάση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

 Στο πλαίσιο αυτό, για την υποστήριξη της σύναψης διμερών εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων της Ελλάδας με αντίστοιχους εταίρους από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί, επιπλέον, δαπάνες μετακίνησης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών προς τις δότριες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των χωρών αυτών, στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα.

 Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση επιχειρηματικών ταξιδιών είναι ανοικτή και οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ:

 https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/ts-greece/form/

 

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι όροι επιλεξιμότητας της δράσης χρηματοδότησης επιχειρηματικών ταξιδιών εδώ:

 https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/greece/travel-support/20190205_gr-inno_guidelines-for-travel-support_v.1.1_final.pdf

 

Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς διακρατικούς εταίρους εδώ:

 https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/

 

 Για να λαμβάνετε εγκαίρως όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και διαδικασία υποβολής προτάσεων, παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ή την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος:

 https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/

 

H Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΟΙΞΕ. Για υποβολή πιέστε ΕΔΩ

 

 Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

κ. Κατερίνα Κόκλα

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 7450423

Ε-mail: k.kokla@etean.com.gr